Nissan Impwar

Klauzula informacyjna treść pełna - RODO

 Ochrona danych osobowych, o których podanie zwróciliśmy się do użytkownika jest naszym najważniejszym priorytetem. Dzięki temu my, jako Nissan Automotive Europe i Nissan Sales CEE Kft. (z siedzibą w: 1117 Budapeszt, Infopark sétány 3/B.ép.) i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce (z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska) (dalej łącznie zwanymi “my” lub “nas”), będziemy mogli lepiej świadczyć Państwu nasze usługi i zapewniać bezproblemowy kontakt. Wszystkie wymienione spółki działają osobno jako administratorzy danych.

 Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych nam przez Ciebie.

 1. JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?

 W związku w powyższymi celami, przetwarzamy takie kategorie danych jak:

dane identyfikacyjne;

Informacje o życiu osobistym;

 Informacje związane z pojazdem;

 Dane finansowe;

2. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Poniższa tabela określa maksymalny okres przechowania danych osobowych w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Po upłynięciu wskazanego czasu, dane nie będą już przetwarzane w tym celu.

Tabela:

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

 

 W celu udoskonalania naszych produktów i usług, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym partnerom wskazanym poniżej. Możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu uzyskania zobowiązań od naszych partnerów, aby zapewniali oni taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jaki zapewniamy my.

 3.1. Usługodawcy

 Udostępniamy informacje firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu. Przykładowo mogą to być usługi w zakresie hostingu stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, marketingu, sponsorowania loterii, konkursów i innych promocji, audytu, realizacji zamówień klienta, analizy danych, obsługi klienta, przeprowadzania badań klienta i ankiet satysfakcji. Firmy świadczące te usługi mają obowiązek ochrony Twoich danych i mogą znajdować się w każdym miejscu, w którym działamy.

 3.2. Inni odbiorcy

 Możemy udostępniać informacje innym spółkom Nissana.

 W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, połączenia itp. możemy przekazać dowolne dane osobowe odpowiedniej osobie trzeciej.

 3.3. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo

 Może być konieczne - na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych i / lub wniosków władz publicznych i rządowych w kraju Twojego zamieszkania lub poza nim - abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Możemy również ujawnić twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zmuszeni do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym, ujawnienie jest konieczne lub właściwe. Jeśli jest to prawnie dozwolone, poinformujemy Cię przed takim udostępnieniem danych.

 Możemy również ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i wykorzystania dostępnych środków zaradczych, egzekwowania naszych regulaminów, wyjaśniania oszustwa lub ochrony naszych działań lub użytkowników.

 3.4. Transfer danych poza EOG

 Opisane powyżej sposoby udostępniania danych mogą obejmować transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nissan przywiązuje szczególną uwagę do przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z tym, w przypadku takiego przekazania danych poza EOG, Nissan wdroży środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe korzystają z odpowiedniego poziomu ochrony. Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać, kontaktując się przez adresy e-mail podane w niniejszym dokumencie.

4.  Jakie prawa Ci przysługują?

 Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub żądania ich sprostowania lub usunięcia. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądania ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo poprosić o uzyskanie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie.

 Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez nas (jako Dealera) Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres: iodo@impwar.pl .

 Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Automotive Europe Twoich danych osobowych, prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@nissan-europe.com.

 Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central &

 Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres poland@nissan-services.eu .

 Jednocześnie, masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.